Propozice

Obecná pravidla

 1. Hlavním cílem akce je zábava a poznání zajímavých míst.
 2. Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost.
 3. Nikdo není nucen k porušování žádných zákonů a předpisů. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy, zejména pak Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 4. V autech se nezávodí! Automobil se používá k přesunu mezi jednotlivými stanovišti, a to výhradně v souladu se všemi zákony a předpisy.
 5. Organizátor neodpovídá za žádné problémy, které si účastník přivodil nedodržováním platných zákonů a předpisů.
 6. Každý účastník se zavazuje dodržovat zásady fair-play. Zejména:
  1. nebude se snažit žádným způsobem blokovat či jinak zdržovat ostatní posádky v postupu, a to ani při jízdě, ani na stanovištích,
  2. nebude upravovat, ničit, přemisťovat ani ukrývat žádné herní prvky, aby tím znemožnil nebo znesnadnil ostatním posádkám jejich nalezení,
  3. nebude ostatním posádkám vědomě poskytovat žádné nepravdivé, neúplné nebo matoucí informace.
 7. Každé prokázané porušení těchto pravidel může mít podle závažnosti za následek penalizaci posádky až její diskvalifikaci.

Obálková metoda

Zastaralé: Obálková metoda je v novějších ročnících nahrazena e-mailovou metodou (viz níže).

 1. Každá posádka na startu obdrží sadu zalepených očíslovaných obálek.
 2. Na startu se také dozví číslo první (startovní) obálky.
 3. V každé obálce je buď zadání úkolu anebo určení dalšího stanoviště, případně obojí. (Podrobněji o stanovištích viz část „Stanoviště“)
 4. Každá obálka kromě toho obsahuje číslo další obálky nebo postup, jak toto číslo zjistit.
 5. Některé obálky jsou klíčové, tvoří osu závodu a každá posádka je musí všechny otevřít, aby se zdárně dostala do cíle. Neotevření klíčové obálky má za následek penalizaci posádky.
 6. Jiné obálky jsou pomocné, nápovědné, a posádky je otevírají pouze v případě, že si nevědí rady. Čísla nápovědných obálek jsou uvedena v příslušných klíčových obálkách.
 7. Sada obsahuje také několik falešných obálek. Neobsahují žádné informace. Slouží pouze jako pojistka proti bezhlavému a namátkovému otevírání obálek. Jejich otevření přinese posádce pouze citelnou penalizaci.

E-mailová metoda

V novějších ročnících je obálková metoda nahrazena metodou e-mailovou. Ta z ní v základních rysech vychází, ale místo rozbalování zalepených očíslovaných obálek používá odesílání speciálních kódů na určitou e-mailovou adresu.

 1. Každá posádka na startu obdrží svůj kód posádky a e-mailovu adresu, kam bude zasílat kódy instrukcí a nápověd.
 2. Na startu se také dozví číslo první (startovní) kód instrukce.
 3. Aby se posádka dozvěděla další instrukce, případně nápovědu, musí odeslat na uvedenou e-mailovou adresu zprávu s předmětem POSADKA+KOD, kde POSADKA je kód posádky a KOD je kód instrukce nebo nápovědy, případně jiný kód, který má posádka odeslat. Mezi kódem posádky a kódem instrukce (nápovědy) je znak + (bez mezer).
  Příklad: Je-li kód posádky POS01 a kód instrukce INSTR, pak předmět odeslaného mailu musí být: POS01+INSTR
 4. Pokud posádka odešle e-mail ve správném tvaru, obdrží následně v odpovědi buď zadání úkolu anebo určení dalšího stanoviště, případně obojí. (Podrobněji o stanovištích viz část „Stanoviště“)
 5. Každá odpověď kromě toho obsahuje kód další instrukce nebo postup, jak tento kód zjistit.
 6. Některé instrukce jsou klíčové, tvoří osu závodu a každá posádka je musí všechny získat, aby se zdárně dostala do cíle. Nezískání klíčové instrukce (neodeslání kódu klíčové instrukce) má za následek penalizaci posádky.
 7. Jiné instrukce jsou pomocné, nápovědné, a posádky je odesílají pouze v případě, že si nevědí rady. Kódy nápovědných instrukcí jsou uvedeny v příslušných odpovědních e-mailech.

Stanoviště

 1. V průběhu závodu navštíví posádky několik stanovišť.
 2. Stanoviště jsou dvojího druhu: „obslužná“ a „bezobslužná“.
 3. Na „obslužném“ stanovišti se nachází někdo z organizátorů, kdo bude posádky instruovat o dalším postupu.
 4. Na „bezobslužném“ stanovišti se nikdo z organizátorů nenachází, posádky zde budou muset splnit nějaký úkol či zjistit nějakou informaci, která je sama přivede k číslu další obálky, resp. kódu další instrukce.
 5. Některá stanoviště jsou v provozu bez omezení, jiná mohou mít stanovenu provozní dobu (většinou se to týká „obslužných“ stanovišť). Provozní doba stanoviště bude posádkám oznámena.
 6. Pokud se posádky dostaví na stanoviště mimo jeho provozní dobu, ať už dříve, nebo později, a organizátor bude přítomen, budou normálně obslouženy.
 7. Pokud se posádky dostaví na stanoviště před jeho provozní dobou a organizátor nebude přítomen, musí počkat jeho příchodu.
 8. Pokud se posádky dostaví na stanoviště po jeho provozní době a organizátor nebude přítomen, musí použít náhradní (nápovědné) obálky nebo instrukce, případně následovat příslušné instrukce.
 9. Cíl je pro účely těchto pravidel považován za stanoviště s omezenou provozní dobou.
 10. Předčasný příjezd do cíle nebude penalizován, ale ani zvýhodněn. Výjimku tvoří situace, pokud bude cíl součástí antičasovky, pak bude předčasný příjezd penalizován.

Postup v cíli při použití obálkové metody

 1. V cíli posádky odevzdají všechny neroztržené obálky.
 2. Za každou neroztrženou obálku se posádce přičte 30 bodů. Výjimku tvoří klíčové obálky - viz následující bod.
 3. Za každou neroztrženou klíčovou obálku (tj. takovou, která roztržena být měla) se posádce odečte 50 bodů.
 4. Za každou roztrženou falešnou obálku (tj. takovou, která roztržena být neměla) se posádce odečte 50 bodů.
 5. V cíli posádky také obdrží případné další bonusy či penalizace.
 6. Posádka s nejvyšším počtem dosažených bodů se stane vítězem.

Postup v cíli při použití e-mailové metody

 1. V cíli organizátoři vyhodnotí odeslané kódy jednotlivých posádek.
 2. Především budou přiděleny penalizace (trestné body) za následující situace. Konkrétní výše penalizace je stanovena v propozicích příslušného ročníku.
  1. Za neodeslané kódy klíčových instrukcí.
  2. Za odeslané kódy nápověd.
  3. Za každou sekundu strávenou v časovce. Rozhoduje serverový čas doručení e-mailů s příslušnými kódy startu a konce časovky.
  4. Za každou, byť započatou, minutu předčasného příjezdu v antičasovce. Rozhoduje serverový čas doručení e-mailů s příslušnými kódy.
  5. Za neodeslané, nebo za chybné řešení globálního úkolu.
  6. Za případné další situace, které budou popsány v propozicích příslušného ročníku.
 3. Posádka s nejnižším počtem trestných bodů se stane vítězem.
 4. V případě rovnosti trestných bodů o vítězi, resp. o pořadí na prvních třech místech rozhodne dodatkový úkol.

Pomoc v nouzi

 1. Pokud se posádka dostane do nouze, kterou nedokáže vyřešit ani pomocí nápovědných obálek nebo instrukcí, může zavolat na záchranný telefon, který bude zveřejněn na startu.
 2. Podle povahy nouze bude posádce poskytnuta pomoc.
 3. Na základě rozhodnutí organizátora podle míry poskytnuté pomoci může být posádce udělena bodová penalizace. Výši penalizace sdělí organizátor posádce ještě před poskytnutím konkrétní pomoci a ta se bude moci rozhodnout, jestli pomoc využije, či nikoliv.
Štítky: